Welk sterrenbeeld is 20 Juni

Welk sterrenbeeld is 3 November

Welk sterrenbeeld is 29 Augustus

Welk sterrenbeeld is 29 Juli

Welk sterrenbeeld is 26 Juli

Welk sterrenbeeld is 29 December

Welk sterrenbeeld is 15 Augustus

Welk sterrenbeeld is 8 Januari

Welk sterrenbeeld is 15 April

Welk sterrenbeeld is 24 November

Welk sterrenbeeld is 25 Augustus

Welk sterrenbeeld is 14 Oktober

Welk sterrenbeeld is 19 December

Welk sterrenbeeld is 9 Maart

Welk sterrenbeeld is 9 Mei

Welk sterrenbeeld is 18 Juni

Welk sterrenbeeld is 30 April

Welk sterrenbeeld is 18 November

Welk sterrenbeeld is 14 Juli

Welk sterrenbeeld is 23 Maart

Welk sterrenbeeld is 28 Mei

Welk sterrenbeeld is 16 December

Welk sterrenbeeld is 31 Oktober

Welk sterrenbeeld is 29 Juni

Welk sterrenbeeld is 6 Augustus

Welk sterrenbeeld is 6 December

Welk sterrenbeeld is 14 April

Welk sterrenbeeld is 30 Juni

Welk sterrenbeeld is 5 Augustus

Welk sterrenbeeld is 6 September

Welk sterrenbeeld is 16 Mei

Welk sterrenbeeld is 2 November

Leuke spreuk

  • In mei leggen alle vogels een ei.