Welk sterrenbeeld is 9 Oktober

Welk sterrenbeeld is 18 Oktober

Welk sterrenbeeld is 22 Mei

Welk sterrenbeeld is 17 November

Welk sterrenbeeld is 20 Oktober

Welk sterrenbeeld is 25 Augustus

Welk sterrenbeeld is 21 November

Welk sterrenbeeld is 5 Augustus

Welk sterrenbeeld is 12 Augustus

Welk sterrenbeeld is 4 Februari

Welk sterrenbeeld is 23 Januari

Welk sterrenbeeld is 23 Juli

Welk sterrenbeeld is 1 Oktober

Welk sterrenbeeld is 4 Juli

Welk sterrenbeeld is 10 Augustus

Welk sterrenbeeld is 30 Maart

Welk sterrenbeeld is 28 April

Welk sterrenbeeld is 14 Augustus

Welk sterrenbeeld is 31 December

Welk sterrenbeeld is 18 Februari

Welk sterrenbeeld is 10 Mei

Welk sterrenbeeld is 26 November

Welk sterrenbeeld is 10 Juli

Welk sterrenbeeld is 6 Februari

Welk sterrenbeeld is 3 November

Welk sterrenbeeld is 27 Juli

Welk sterrenbeeld is 5 Juli

Welk sterrenbeeld is 8 September

Welk sterrenbeeld is 7 September

Welk sterrenbeeld is 21 September

Welk sterrenbeeld is 13 December

Welk sterrenbeeld is 14 Mei

Leuke spreuk